ข้อมูลสารสนเทศปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)


❖ ปกหน้า (คลิก) ปกหลัง (คลิก)

❖ คำนำ (คลิก)

❖ สารบัญ (word) (PDF)

❖ ข้อมูลทั่วไป (word) (PDF)

❖ จำนวนโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 (Excel) (PDF)

❖ จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด ตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Excel) (PDF)

❖ จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 3 ขนาด (Excel) (PDF)

❖ จำนวนโรงเรียนที่จัดจำแนกตามระดับที่จัดการเรียนการสอน เป็นรายอำเภอ (Excel) (PDF)

❖ จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561 (Excel) (PDF)

❖ จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ (Excel) (PDF)

❖ สถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557 - 2561 จำแนกตามเพศ และระดับชั้น (Excel) (PDF)

❖ จำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษา จำแนกตามสายงาน/เพศ/คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Excel) (PDF)

❖ จำวนข้าราชการครูในสถานศึกษา บุคลากรอื่น ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามอำเภอ ปีการศึกษา 2561 (Excel) (PDF)

❖ จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 จำแนกตำแหน่ง เพศ/คุณวุฒิการศึกษา (Excel) (PDF)

❖ จำนวนโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 (Excel) (PDF)

❖ เปรียบเทียบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (Excel) (PDF)

❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2560 (Excel) (PDF)

❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2560 (Excel) (PDF)

❖ จำนวนข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูอัตราจ้างชั่วคราว ของโรงเรียนปี 2561 (Excel) (PDF)

❖ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 (Excel) (PDF)

❖ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต1 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไขผู้บริหารข้อมูล ณ 10 เมษายน 2562 (Excel) (PDF) NEW

❖ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขผู้บริหารย้าย-เกษียณ (Excel)

❖ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 จำนวน 50 โรงเรียน (Excel) (PDF)

❖ ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 0-120 คน จำนวน 156 โรงเรียน (Excel) (PDF)

❖ ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชาย- หญิง-ห้องเรียน จำนวน 193 โรงเรียน (Excel)

❖ ชื่อ ที่อยู่ โรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอน 179 โรงเรียน และไม่ได้จัดการเรียนการสอน 12 โรงเรียน (Excel)

*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨゚*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨゚

❖ จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ 10 ธันวาคม 2561 (Excel)

รายชื่อประธานกลุ่มโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ (ข้อมูลวันที่ มิ.ย.2562) (คลิก)

รายชื่อโรงเรียนแยกตามกลุ่มโรงเรียน 18 กลุ่ม (คลิก)

ตารางจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และตำแหน่ง สพป.น่าน เขต 1 (คลิก)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1 (คลิก)

*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨゚*.:。✿*゚¨゚✎ *.:。✿*゚¨゚

ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง (B-obec) สพป.น่าน เขต 1 (คลิก)


ข้อมูลสารสนเทศย้อนหลัง 5 ปี (คลิก)