ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร

มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ

มาตรา 7 (4) กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

กฏระเบียบข้อบังคับ

คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการ

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด

การประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร