Пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука:

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно политиката на Aгенцијата за квалитет во високото образование, за отворени податоци и транспаретно и отчетно работење, редовно и активно објавување информации од секојдневното работење на Агенцијата за квалитет во високпто образование, пристапете кон линкот (akvo.mk).

Барањата може да се достават, до службените лице за посредување со информации од јавен карактер, при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

1. Севгил Муртези

sevgil.murtezi@akvo.mk

2. Милена Ефремовска

milena.efremovska@akvo.mk

Tel: + 389 (0) 2 322 0509

Кеј Димитар Влахов 4, II кат

1000 Скопје

Република Северна Македонија