Info4Sportclubs support voor sportbestuurders en kaderleden

Inhoud

  • Maakt jouw Sportclub duidelijke afspraken met haar vrijwilligers?
  • Het nieuwe seizoen begint, Sportverenigingen kijk uit voor de Legionellabacterie!
  • Huh, Alweer fraude bij een sportvereniging?
  • Tips voor Inning contributie bij de sportvereniging
  • Sportverenigingen, houdt de hoogte van de contributie op peil!
  • Zijn er bij jouw sportvereniging al jongerenvrijwilligers?
  • Papa, mag ik tijdens de ALV ook stemmen?
  • Voorbeelden van vergunningen bij het exploiteren van een clubhuis


Maakt jouw Sportclub duidelijke afspraken met haar vrijwilligers?

Hoe kan het dat de communicatie bij sportclubs nog vaak te kort schiet? Hoe komt het dat er bij het maken van afspraken nogal eens langs elkaar heen gepraat wordt? Na het lezen van dit artikel kun je hier beter en effectiever op in te spelen.

Mijn vriend Jordy Calves werd vorig jaar aangesteld als hoofd jeugdtrainer. Hij en het bestuurslid technische zaken hebben daarover wat afspraken gemaakt…

En wat zijn ze taken?

Jordy gaat ervan uit dat hij alleen de trainingen en coaching van de hoogste jeugd moet verzorgen. Het bestuur vindt dat Jordy ook verantwoordelijk Is voor het sporttechnische beleid in de vereniging en ook de coachavonden moet organiseren. De vorige trainer deed dat ook. Maar daar is met Jordy door bestuurslid technische zaken nooit over gesproken.

Huh, maar wat was dan afgesproken?

Jordy vindt dat het trainen goed gaat, hij is tevreden en de jongeren zijn dat ook. Enige maanden later vraagt het bestuurslid technische zaken wanneer hij de coachavonden nu organiseert en het sportbeleid uit de doeken doet. Jordy is stomverbaasd en zegt dat hij daar niets van wist en daar ook geen tijd voor heeft.

Een duidelijk verschil van opvatting

Het bestuur en Jordy maken een afspraak om over het geschil in opvatting te praten. Het bestuur blijft bij de brede opvatting. Jordy zegt dat hij de opvatting wel begrijpt, maar dat het hem niet verteld is. Ook geeft Jordy aan dat als hij dit geweten had, hij niet aan de klus begonnen was. Hij heeft er gewoon geen tijd voor. Het bestuur en Jordy komen er niet uit en de verhouding tussen het bestuur en Jordy verslechtert.

Nu is de club een welwillende vrijwilliger kwijt...

Vier maanden na het gesprek met het bestuur ontstaat er een onwerkbare situatie. Jordy vindt zijn werk als trainer nog erg leuk en zijn trainingsgroep ook. Maar de stress en de druk van het bestuur wordt hem teveel en hij stopt ermee.

Afspraken vastleggen toch?

Het is goed dat beide partijen hun verwachtingen uitspreken, maar het vervolg is goede afspraken maken en deze vastleggen. In dit geval had dat veel irritatie en narigheid kunnen voorkomen. Nu is de sportclub een welwillende vrijwilliger kwijt die waarschijnlijk niet zo snel weer inzetbaar is voor iets anders.Het nieuwe seizoen begint, Sportverenigingen kijk uit voor de Legionellabacterie!

Voor veel Sportverenigingen gaat het seizoen weer beginnen. De accommodatie wordt nagelopen en daar waar onderhoudt noodzakelijk is wordt aangepakt. Toch wil ik even je aandacht vragen bij de risico’s van legionellabacteriën wanneer de kranen en douches in de kleedkamers lange tijd hebben stilgestaan.

Is onze sportvereniging een prioritaire of niet prioritaire instelling?

Als eigenaar of verantwoordelijke van een sportclub of sportcomplex beschikt u volgens de Drinkwaterwet over een niet-prioritaire instelling. Om legionella in drinkwater tegen te gaan, hebben niet-prioritaire instellingen alleen een zorgplicht en worden prioritaire instellingen geconfronteerd met extra wettelijke verplichtingen.

Wat is die zorgplicht dan?

Wat die zorgplicht inhoudt kun je hier lezen >>

Hoe zit dat met die Legionellabacterie?

Legionella verplaatst zich uitsluitend door verneveling van water. Douches vormen daardoor een belangrijke besmettingsbron.

Legionella vermeerdert zich snel in stilstaand water door o.a. seizoensstops staat het water in leidingen van douches langere tijd stil. Legionella vermeerdert zich in water van 20 tot 40 graden. Door opwarming van het gebouw of verkeerde installatie neemt het water in waterleidingen al snel deze temperatuur aan. Bij een temperatuur van minimaal 60 graden gaat de bacterie dood.

Voor wie is Legionella gevaarlijk?

Legionella is extra gevaarlijk voor ouderen die ook wettelijk als risicogroep worden aangemerkt. Vaak maken zij ook deel uit van het ledenbestand. Maar ook kunnen kinderen en volwassenen uit alle leeftijdscategorieën of mensen met een verminderde weerstand kunnen door Legionella ernstig ziek worden.

Ja maar, wat kunnen we als sportvereniging hier tegen doen?

Herkent u in uw sportclub deze risico’s? Laat dan om te beginnen een legionella risicoanalyse verrichten. Om legionellabesmettingen tegen te gaan, is dus die legionella risicoanalyse nodig. Als uit deze analyse blijkt dat er maatregelen nodig zijn, dan kunt u een legionella beheersplan laten opstellen. Hierin wordt precies beschreven welke maatregelen in uw sportcomplex nodig zijn om legionellabesmetting te voorkomen. Dan wel te beheersen.

Welk bedrijf in Lelystad kan zo’n risicoanalyse kan uitvoeren?

Kijk eens op: https://www.uvidis.nl/

Kun je als Lelystadse sportvereniging voor de kosten van een risicoanalyse subsidie krijgen?

Lelystadse sportverenigingen kunnen hierover contact opnemen met het Sportsteunpunt.

E-mail: h.splinter@welzijnlelystad.nl


Huh, alweer fraude bij een sportvereniging?

Huh, Alweer fraude?

Ja, afgelopen weken hebben we weer een aantal krantenartikelen kunnen lezen over sportverenigingen die de dupe zijn geworden van grijpgrage handen van penningmeesters. Deze boefjes zorgen niet alleen voor veel onrust onder de leden, maar brengen ook de sportvereniging in grote financiële problemen.

Maar al te vaak hoor je dat de mede sportbestuurders alle vertrouwen hadden in hun penningmeester en nooit hadden verwacht dat hij zich zou vergrijpen aan de penningen van de vereniging.

Maar is er dan geen controle?

Uit al die verhalen over het achteroverdrukken van verenigingsgelden valt mij telkens weer op, dat het boefje in kwestie (bijna) altijd het alleenrecht had over de verenigingsgelden. En daarmee bedoel ik, dat medebestuurders nauwelijks op de hoogte zijn (of willen zijn) van de geldstromen binnen de sportvereniging. Immers daar hebben ze de penningmeester voor.


Ook gebeurd het nogal eens dat er flink gerotzooid wordt met de boekhouding en dat de overige bestuursleden daar pas na maanden en soms jaren achter komen.

Maar je blijft als bestuurslid nu eenmaal aansprakelijk voor het wel en wee in de sportvereniging, en financiën zijn daar een belangrijk onderdeel van.


Lijkt mij dat het een specialistische functie is..

Het penningmeesterschap binnen een sportvereniging is geen makkelijke baan. En elke sportvereniging is opgelucht als zich een vrijwilliger meldt die deze taak op zich wil nemen. Maar toch, wees bij het opstellen van je vacature al secuur. Laat duidelijk weten wat er van de penningmeester verwacht wordt en spreek af dat 1 keer per maand het dagelijks bestuur zowel mondeling als via de stukken op de hoogte wordt gebracht van de financiële huishouding van de sportvereniging.


Wat als je nu als mede bestuurslid geen notie hebt van financiën.

Begrijp je de financiële verantwoording niet? Laat er dan een expert naar kijken. Vaak stellen bonden mensen beschikbaar die je daar mee kunnen helpen. Maar mogelijk kunnen ook het sportloket in de gemeente of de gemeente zelf je daar bij helpen. Bij sommige bonden of gemeenten is het zelfs mogelijk een gratis cursus hiervoor te volgen.


Vertrouwen is goed maar teveel vertrouwen……….


Tips voor Inning contributie bij de sportvereniging

Wist je dat, er nog steeds leden zijn die denken dat het bestuur de hoogte van de contributie bepaalt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het bestuur kan een gefundeerd voorstel doen. Maar de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft het voor het zeggen. De ALV benoemd het bestuur, bepaalt de hoogte van de contributie, maar ook wat er gebeurt als iemand de contributie niet betaalt.

Maar, is de contributie dan een soort overeenkomst?

Eigenlijk is de contributie onderdeel van een contract, waarin de sportvereniging aangeeft wat zij levert en wat er van haar leden wordt verwacht. Daarom is het goed dat de sportvereniging nieuwe leden een formulier of contract laat tekenen met de spelregels van de sportvereniging.

Noem dan eens voorbeelden van wat de club levert

Een training per week, deelname aan de competitie,afsluitend toernooi, gebruik kleedaccommodatie en douchegelegenheid, feestavond Leden.

Ja, en wat wordt er dan van de leden wordt verwacht?

Betaling Contributie, (enig) vrijwilligerswerk, zich houden aan de gedragsregels van de club.

Ik geef je nog wat tips over de contributie:

Geef duidelijk aan wat de kosten zijn van de contributie en de mogelijkheden om deze te betalen.

Zorg ervoor dat leden de penningmeester machtigen om de contributie automatisch te incasseren ( er zijn clubs die dat verplicht stellen).

Streef naar betaling voordat de competitie begint.

Leden die snel betalen, krijgen korting op de contributie.

Laat leden duidelijk weten of zij hun contributie gespreid kunnen betalen.

Leden kunnen een gedeelte van hun contributie afkopen door bij de club vrijwilligerswerk te verrichten.

Leden die hun contributie niet voldoen, mogen geen wedstrijden spelen totdat zij wél hebben betaald.

Vermeld leden dat als er niet betaald wordt de incassokosten voor rekening van het lid zijn.

Zet de contributie regels op de website.

Geef grote gezinnen een contributie korting

In de contributie rond de 28e van de maand, de meeste salarissen zijn dan gestort

Maak als bestuur transparant wat er met de contributie gebeurt.

Neem geen softe houding aan tegen late- en wanbetalers

Vertel leden over mogelijke lokale subsidiemogelijkheden of het jeugdsportfonds.

Weiger leden overschrijving naar een nieuwe vereniging als zij hun contributie nog niet voldaan hebben.

Probeer de leden online hun contributie te laten betalen. Leden kunnen zich op de clubwebsite inschrijven of hun lidmaatschap verlengen en daarbij direct afrekenen via bijvoorbeeld iDEAL.

Neem bij stornering direct contact op met het betreffende lid.

Sportverenigingen, houdt de hoogte van de contributie op peil!

Is toch geweldig dat je de mensen met een kleine beurs wilt helpen?

Contributiegelden bepalen in belangrijke mate hoe de financiële positie bij de Sportvereniging is. Toch heb ik de afgelopen jaren aardig wat bestuursleden gesproken die vertelde dat zij een lagere contributie hanteerde dan hun sportspecifieke collega clubs. Het argument was vaak, dat ook mensen met een kleine beurs lid konden worden van hun vereniging. Ook waren er sportverenigingen die al jaren geen verhoging van de contributie hadden doorgevoerd om dezelfde reden.

Is toch een nobel streven?

Begrijp mij niet verkeerd, ik vind dat ook een nobel streven. Maar toch kun je je afvragen of dat nu wel zo handig is. Ja, als club wordt je hierdoor wel populair, maar op termijn kan je sportvereniging daardoor wel in grote financiële problemen komen.

Tenzij je een aardige suikeroom hebt die voor de nodige aanvullende financiën zorgt. Maar ook daar trek ik mijn wenkbrauwen even bij op, want ik vind dat sponsoring gebruikt moet worden voor extra faciliteiten en niet als aanvulling op het tekort in de kas van de vereniging.

Maar wat zou dan een goed verenigingspakket zijn?

Laat ik jullie even een voorbeeld geven van een goed verenigingspakket. Ik ga met dit verenigingspakket uit van 40 weken sporten.

Een meisje van 16 mag veertig weken trainen en veel wedstrijden spelen, onder leiding van een gediplomeerde trainer. Daarbij maakt zij gebruik van materialen van de sportvereniging. Na afloop kan zij douchen en kleed zij zich om in een verwarmde kleedkamer. Hierna kan zij nog uren doorbrengen in het clubhuis, waar zij mogelijkheden heeft om tegen lage kosten iets te eten en te drinken. Ook kan zij gratis de wedstrijd van het eerste team volgen.

Nu even een rekensommetje. De contributie van het meisje bedraagt € 80 - per jaar, dat komt dan neer op € 2, - per week. Dat is toch een prachtig pakket!

Oké maar hoe moet het met gezinnen die niet direct zoveel geld kunnen neertellen?

Natuurlijk zijn er gezinnen die niet per direct € 80 - per gezinslid kunnen neerleggen.

De meeste sportverenigingen hanteren dan ook periodieke contributie betalingen. Daarbij kan de automatische incasso een heleboel gedoe voorkomen. Op afgesproken tijden maakt de bank automatisch een bedrag over van de rekening van het lid naar de rekening van de sportvereniging.

Maar, als ouders dat niet kunnen opbrengen?

Belangrijk is ook dat als ouders aangeven dat hun kinderen niet kunnen sporten, omdat hun inkomen niet toereikend is, laat ze dan kennis maken met het Jeugdsportfonds. Voor Lelystad kun je meer informatie lezen op: https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/lelystad/

Volgende keer geef ik tips over de inning van de verenigingscontributie.

Zijn er bij jouw sportvereniging al jongerenvrijwilligers?

Jongeren als vrijwilliger kan de sportclub veel opleveren

Jongeren als vrijwilliger?

De vraag waar sportbestuurders nogal eens wakker van liggen: hoe krijg ik meer vrijwilligers binnen mijn club? De een benadert vooral de oudere leden van de club, de ander doet een oproep aan de leden via het clubblad of de website. Weer een ander zet een advertentie in de vrijwilligersvacaturebank. Goede bedoelingen te over. Maar is de optie jongeren als vrijwilliger wel eens bij je club opgekomen?

Dus we moeten investeren in jongeren?

Investeren in jongeren als vrijwilliger kan voor je sportclub zeker lucratief zijn. Reken maar eens uit, welk percentage van je ledenbestand bestaat uit jongeren van 16 tot en met 25 jaar? En welk percentage van je huidige vrijwilligers valt in die leeftijdscategorie?

Tijd om te investeren in jongeren maar hoe dan?

Ben je op zoek naar nieuwe vrijwilligers is dit een doelgroep waar winst valt te behalen. Tijd dus om je energie te steken in jongeren als vrijwilliger. Wanneer je jongeren als vrijwilliger bij de club betrekt, is de kans groot dat zij de club en het (sport)aanbod met andere ogen bekijken.

Voordat je aan de slag gaat

Je club zal wel open houding moeten aannemen als je jongeren als vrijwilliger wilt werven. Het enthousiasme van jongeren als vrijwilligers kan bij de club activerend werken. Maar voordat je met jongeren aan de slag gaat zijn er nog wel zaken waar de club over moet nadenken.

Waarom jongeren dan inzetten?

Om zich als vrijwilliger in te zetten hebben jongeren vaak de volgende beweegredenen:

Zij vinden vrijwilligerswerk leuk

Het levert iets op (korting de contributie | Opleiding |staat goed op hun cv)

Innerlijke beweegredenen (voelt zich betrokken bij de club|organisatie)

Wat vinden jongeren dan leuk?

Als de sportclub jeugdkader gaat werven is het goed om met deze beweegredenen rekening te houden. Spreek jongeren aan en vraag of zij het leuk vinden om dingen bij de club te regelen en|of te organiseren.

Enkele voorbeelden:

Helpen bij de organisatie van sportactiviteiten voor de jongste jeugd;

Het organiseren van feesten

Trainer of teambegeleider

Jongeren vinden het vooral fijn om activiteiten te bedenken. Zij weten het beste wat leuk is en wat bij hen past.

Neem ze serieus

Geef hen de verantwoordelijkheid, biedt ondersteuning aan en neem ze serieus in wat ze weten en de manier waarop zij dingen aanpakken.

VOORBEELDEN VAN VERGUNNINGEN BIJ HET EXPLOITEREN VAN EEN CLUBHUIS

door henk splinter

Als club heb je te maken met een groot aantal wet- en regelgevingen waarvoor vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Daardoor kunnen clubbestuurders gemakkelijk het overzicht verliezen. Onderstaande informatie dient om te voorkomen dat je als club in gebreke blijft.

Vergunningen aanvragen

Bij je gemeente kun je informatie inwinnen een verzoek indienen en een indicatie vragen van de kosten.

Gebruiksvergunning

Alle clubhuizen met een verhoogd risico moeten vanaf 1 januari 2005 brandveilig zijn, en een gebruiksvergunning hebben. In een gebruiksvergunning staat beschreven hoe de brandveiligheid het beste wordt gegarandeerd. De vergunning geeft het maximaal aantal toelaatbare personen en in de vergunning zijn richtlijnen opgenomen over bijvoorbeeld:

● vluchtwegen

● periodiek onderhoud aan brandveiligheidinstallaties

● brand- en rookwerende scheidingen

● bereikbaarheid van blusmiddelen enzovoort.

Drank- en horecawet vergunning

De nieuwe Drank- en Horecawet is met ingang van 1 november 2000 van kracht. Deze wet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord met alcoholgebruik om te gaan en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. De Drank- en Horecawet, maar ook de gemeente kan, in de vorm van aanvullende bepalingen (Algemene Plaatselijke Verordening), eisen stellen aan de openingstijden en de toegankelijkheid voor derden. In het algemeen geldt dat het clubhuis bedoeld is voor clubactiviteiten en dat deze niet beschikbaar wordt gesteld aan derden. Op deze laatste regel maken sommige gemeenten een uitzondering (vraag na bij je gemeente).

Verklaring Sociale Hygiëne & Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

De huidige Drank- en Horecawet schrijft voor dat minimaal twee leidinggevenden binnen een club over de verklaring Sociale Hygiëne moeten beschikken. Leidinggevenden komen in het bezit van een verklaring Sociale Hygiëne door het sportspecifieke examen Sociale Hygiëne met goed gevolg af te leggen. Meer informatie kunt u vinden op Stichting Vakopleiding Horeca.

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)

In de Drank- en Horecawet is geregeld dat in principe altijd een gediplomeerde medewerker aanwezig moet zijn in een bar waar alcohol wordt geschonken. Voor clubs is daarvoor een afzonderlijke regeling gemaakt. Alcoholhoudende drank mag geschonken worden door: de leidinggevenden, zoals ze op de gemeentelijke vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet staan vermeld of barvrijwilligers die daartoe een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd.

Gebruikelijk is dat de instructie verzorgd wordt door een instructeur die de opleiding heeft gevolgd. Het voordeel daarvan is dat de instructie aantoonbaar op correcte wijze is gebeurd en ook aan alle deelnemers officiële certificaten worden uitgereikt.

Sportmall Lelystad beschikt over een docent uit de Trimbos school. Deze docent kan ingehuurd worden. Wil je meer informatie schrijf dan een verzoek naar info@ sportmalllelystad.nl

Tabakswet

Op 1 juli 2008 is het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten in werking getreden. Als gevolg hiervan is de gehele sportsector samen met de horeca, kunst- en cultuur en maatschappelijke sector rookvrij geworden. Overheidsgebouwen en sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg waren al jaren rookvrij. Rookvrij betekent dat in ruimtes niet gerookt mag worden behalve in speciaal daarvoor aangewezen en afgesloten rookruimten. In deze rookruimten mag niet bediend worden, daarnaast mager buiten deze rookruimten geen hinder of overlast van tabaksrook zijn. Roken in de open lucht is wel toegestaan. Roken op een buitentribune of op een buitenterras is ook toegestaan als er een overkapping of een afscheiding aan de zijkant is. Voorwaarde is wel dat in ieder geval één van de zijden van het terras of de tribune volledig open is. Er zijn verenigingen die op het gehele sportpark een rookvrije zone hebben ingesteld.

Indien het rookverbod niet wordt gehandhaafd wordt hiervoor een boete van € 300 voor de eerste overtreding tot € 2.400 bij herhaling in rekening gebracht.

Arbowet

Sinds 1994 is het voor alle werkgevers met personeel in dienst verplicht om alle risico’s in kaart te brengen. Heeft u alleen vrijwilligers in dienst dan bent u alleen verplicht om risico’s in kaart te brengen wanneer er in uw organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia. Ook al is het dus niet voor iedere club verplicht om de risico’s in kaart te brengen, het is wel verstandig dit wel te doen. Want hiermee kan een sportclub gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Deze risico’s kunnen o.a. te maken hebben met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, brandveiligheid, legionella, biologische agentia of voedselveiligheid.

Warenwet

De Warenwet is bedoeld om te waken over de gezondheid van de burger en probeert te voorkomen dat er levensmiddelen worden geproduceerd en verstrekt die schadelijk voor de volksgezondheid zijn. De Warenwet is dus ook van toepassing voor sportclubs die een eigen kantine exploiteren en waar levensmiddelen worden bereid en verkocht. De Warenwet verplicht sportclubs met een eigen kantine, zich aan de regels van een hygiënecode te houden.

Legionella

Legionella is een naamsoort voor bepaalde bacteriën en komt voor in alle natuurlijke zoetwatersystemen. Legionella zit in kleine hoeveelheden in ons drinkwater en kan geen kwaad zolang het water koud is (beneden de 20 graden), heet is (boven de 60 graden), gechloreerd is of niet verneveld wordt. De aanwezigheid van legionellabacteriën vormt pas een gevaar voor de gezondheid als warm water vernevelt (douche). Legionellabacteriën vormen kolonies als warm water lang stilstaat. Laat boilers in sportaccommodaties afstellen boven 60°C en laat dit doen door een erkend installatiebedrijf. Thermische ontsmetting, vooral na een vakantieperiode, is een eenvoudige handeling. Spoel douche en andere tappunten vijf minuten door met heet water van boven de 60°C. Vergeet niet de thermostaatregelaar even terug te zetten vanwege de kans op brandwonden. Bij twijfel over de waterkwaliteit wordt aangeraden om een analyse (watermonster) te laten verrichten. Het is raadzaam om dit om het half jaar te herhalen als u tot de risicocategorie behoort.

Papa, mag ik tijdens de ALV ook stemmen?

Mogen minderjarigen stemmen tijdens de ALV bij de sportvereniging?

Zodra de voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij sportverenigingen was is begonnen kreeg ik vaak van sportbestuurders de vraag, hoe het nu zit met het stemrecht van minderjarige leden.

In dit artikel geef ik daar graag nog eens duidelijkheid over.

Wat is wettelijk bepaald?

Let nu goed op, want wettelijk is bepaald dat een minderjarige die lid is van een vereniging zijn stemrecht zelf kan uitoefenen.

Tenminste, als de statuten van de vereniging zich daar niet tegen verzetten.

Het verenigingsbestuur moet dus nagaan hoe of dit geregeld is en of dat wel de gewenste situatie is.

Situaties die zich kunnen voordoen:

Een minderjarige die lid is van een vereniging, is in beginsel volwaardig lid. Hij heeft toegang tot de algemene vergadering en kan daar zijn stem uitbrengen

De statuten kunnen echter bepalen dat het stemrecht van een minderjarig lid;

  • door alle of voor alle of voor in de statuten vermelde bepaalde besluiten wordt uitgeoefend door zijn wettelijke vertegenwoordiger (één van de ouders of de voogd). Deze wettelijke vertegenwoordiger hoeft daarvoor geen volmacht te hebben.

Ook kunnen de statuten bepalen dat aan een jeugdlidmaatschap geen stemrecht is verbonden. In gevallen waarin de minderjarige statutair het stemrecht is ontnomen komt de uitoefening van het stemrecht toe aan zijn wettelijke vertegenwoordiger. Het is nog van belang om te weten dat die wettelijke vertegenwoordiger hiervoor geen lid van de vereniging behoeft te zijn.

Tot slot kan ook in de statuten worden bepaald dat minderjarige leden bijvoorbeeld vanaf de leeftijd van 16 jaar (al dan niet volledig) stemrecht hebben.

Als een vereniging wil dat minderjarige leden weliswaar stemrecht hebben, maar dat zij minder invloed hebben op de besluitvorming dan meerderjarige leden, dan kan in de statuten bijvoorbeeld worden bepaald dat de meerderjarige leden twee keer zoveel stemmen kunnen uitbrengen als de minderjarige leden.

In de statuten is niets vastgelegd....

Als in de statuten niets is vastgelegd, dan geldt dat het minderjarige lid, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, stemgerechtigd is; één van beiden mag dit stemrecht uitoefenen. Met name voor verenigingen waarbij het ledenbestand voor meer dan de helft uit minderjarigen bestaat, is het van belang in de statuten na te gaan wat er geregeld is en of de bestaande regeling gewenst is.

Niet de gewenste situatie

Wanneer het bestuur vindt dat dit niet de gewenste situatie is, zal zij dit in de A.L.V. aan haar leden moeten voorleggen. Als de leden dit ook vinden kan de verandering in de statuten worden opgenomen of aangepast. De gang naar de Notaris is dan onvermijdelijk en daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan!