ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ IM

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

เป้าหมาย

เวชระเบียนและสารสนเทศ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลา มีเนื้อหาที่จำเป็น สำหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาความลับและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หน้าที่

1. กำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมาย ของการจัดการระบบ

2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเวชระเบียน

3. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเวชระเบียน

4. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความลับการเข้าถึงข้อมูล

ระเบียบปฏิบัติ