SECRETARIA


Secretari / Secretario: José Rafael Sánchez Martínez.

Administratius / Administrativos: Antonio Briones Martínez (oficial i webmaster) i Paqui Picher Meliá (auxiliar).

Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

Horario de atención al público: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.


Si desitja sol·licitar informació, polse ací:

Si desea solicitar información, pulse aquí:

03006086.secret@gva.es


TRÀMITS / TRÁMITES

Sol·licitud certificats acadèmics / Solicitud certificados académicos

(taxa a pagar únicament per a certificats acadèmics referits a estudis de Batxillerat)

(tasa a pagar únicamente para certificados académicos referidos a estudios de Bachillerato)

Sol·licituds títols / Solicitudes títulos

ESO I PQPI / ESO Y PCPI

Es sol·licitarà d'ofici per l'institut transcorreguda cadascuna de les convocatòries (juny i setembre).

Se solicitará de oficio por el instituto transcurrida cada una de las convocatorias (junio y septiembre).

BATXILLERAT LOGSE/LOE / BACHILLERATO LOGSE/LOE

(adjuntar fotocòpia del DNI/NIE/Passaport i acompanyar document de pagament de la taxa d'expedició següent degudament validat per l'entitat bancària)

(adjuntar fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte y acompañar documento de pago de la tasa de expedición siguiente debidamente validado por la entidad bancaria)

BUP (Batxiller antic) / (Bachiller antiguo)

Sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del grau elemental del valencià

Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano


ADMISSIÓ / ADMISIÓN

(autorrellenable e imprimible) / (autoemplenable i imprimible)

(autorrellenable e imprimible) / (autoemplenable i imprimible)

(autorrellenable e imprimible) / (autoemplenable i imprimible)

Llistats de vacants / Listados de vacantes


MATRÍCULA / MATRÍCULA

(taxa a pagar únicament per a matrícula en Batxillerat; primera vegada: per certificacions acadèmiques + targetes d'identitat i posteriors vegades: únicament per targetes d'identitat)

(tasa a pagar únicamente para matrícula en Bachillerato; primera vez: por certificaciones académicas + tarjetas de identidad y posteriores veces: únicament por tarjetas de identidad)


BEQUES / BECAS

INFORMACIÓ / INFORMACIÓN

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ

UNITAT DE BEQUES

C/ CARRATALÀ, 47

03007 ALACANT

965 935 035

965 934 875

965 934 404

belmonte_ade@gva.es

catala_mil@gva.es

garcia_evaber@gva.es

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones

(ESO)

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-no-universitarios.html

(Batxillerat i PQPI)

ESO I FP Bàsica / ESO Y FP Básica

BATXILLERAT I FP Bàsica / BACHILLERATO Y FP Básica

Termini de presentació de beques: fins l'1 d'octubre de 2018.

Plazo de presentación de becas: hasta el 1 de octubre de 2018.

Telèfon de consultes / Teléfono de consultas: 910 837 827.

Consultes per Internet / Consultas per Internet: http://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/


TRANSPORT ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR


ACCÉS A LA UNIVERSITAT / ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Proves d'accés / Pruebas de acceso

Preinscripció universitària / Preinscripción universitaria


SEGUR ESCOLAR / SEGURO ESCOLAR


NORMATIVA / NORMATIVA


ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÉS / OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS