Hodnocení stavu životního prostředí

Hodnocení vlivů antropogenní činnosti na životní prostředí

 • hodnocení a evidence zdrojů znečištění
 • průzkum, lokalizace a evidence ekologických zátěží
 • analýzy vlivu činností, staveb a látek na složky životního prostředí
 • hodnocení vlivu starých skládek a úložišť odpadů
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle platné legislativy
 • expertní posouzení vhodnosti investičního záměru z hlediska ochrany životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle platné legislativy

 • určení rozsahu dokumentace (scoping proces)
 • zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí
 • zpracování posudku dokumentace
 • multikriteriální hodnocení variant
 • zastupování oznamovatelů (investorů) při jednání s úřady a veřejností
 • konzultace

Ověření stavu znečištění jednotlivých složek životního prostředí

využití průzkumných metod:

  • dálkový průzkum země
  • vrtné práce
  • geofyzikální měření
  • atmogeochemické měření
  • sondážní práce
  • terénní měření fyzikálních a chemických veličin

odběry vzorků v souladu s příslušnými normami a interními SOP:

  • povrchové vody
  • podzemní vody
  • odpadní vody
  • sedimentů
  • zemin
  • stavebních konstrukcí
  • pracovního ovzduší

analýzy v akreditovaných laboratořích

Návrhy a provoz systému monitoringu životního prostředí

návrh monitorovacího systému:

  • lokalizace monitorovacích bodů
  • kvalitativní rozsah prováděných měření
  • četnost prováděných měření

vybudování a provoz monitorovacího systému:

  • podzemních vod
  • povrchových vod
  • odpadních vod
  • emitujících zdrojů
  • pracovního a venkovního ovzduší
  • odběry vzorků

Analýzy rizik plynoucích z činnosti, technologie nebo ekologické zátěže

 • analýza rizika působení konkrétní technologie nebo činnosti na zdraví lidí a ekosystémy
 • analýza rizik starých ekologických zátěží (dle metodiky MŽP ČR)
 • charakterizace a kvantifikace rizika podle metodiky MŽP ČR a US EPA
 • návrh cílových parametrů nápravného opatření vedoucího k eliminaci rizik
 • návrh možných řešení nápravného opatření
 • výběr optimální varianty nápravného opatření