Ing. Ondřej Urban

Kontakty

e-mail: 153313@vutbr.cz

místnost: A1/0528

konzultace: kdykoliv po domluvě

Informace

Orientační osnova cvičení

 1. týden - Úvod do cvičení, fyzikální vlastnosti kapalin

 2. týden - Úvod do hydrostatiky (Eulerova rovnice HS, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon)

 3. týden - Hydrostatické síly

 4. týden - Relativní rovnováha kapalin

 5. týden - Test HYDROSTATIKA

 6. týden - Úvod do hydrodynamiky (Eulerova rovnice HD, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice), proudění ideální kapaliny

 7. týden - Proudění viskózní kapaliny

 8. týden - Laboratorní cvičení

 9. týden - Hydrodynamické síly

 10. týden - Proudění kapaliny v rotujícím souřadnicovém systému

 11. týden - Test HYDRODYNAMIKA

 12. týden - Prezentace domácích pokusů, příp. cokoliv podle zájmu

 13. týden - Zápočtový týden (příp. opravné termíny), opakování ke zkoušce

Výuka do odvolání probíhá distančně (přes MS Teams). Kdo by měl zájem se přidat a není můj student, kód týmu je: d98fj7z. Informace budu posílat průběžně, jak se ke mně dostanou. Stay tuned!

Laboratorní cvičení

Laboratorní cvičení budou probíhat ve dvou po sobě následujících týdnech. Je nutné předem absolvovat vstupní test v e-learningu (bude zpřístupněn s dostatečným předstihem), jehož účelem je, abyste si prošli návody k úlohám, které se budou řešit. Ke splnění testu máte tři pokusy. Pokud by někdo test ani po třech pokusech nezvládl, bude další postup řešen individuálně. Na každém cvičení se vždy řeší všechny čtyři úlohy, takže při neúčasti na cvičení v řádném termínu se můžete přidat ke kterémukoliv jinému cvičení (po schválení cvičícího) a splnit tak podmínku účasti. Bližší informace naleznete zde.


Podmínky zápočtu

 • napsat oba testy minimálně na 50 %

 • účast na laboratorních cvičeních a odevzdání protokolů (Pro rok 2021 je podmínkou odevzdání protokolů zpracovaných na základě videí z měření a dodaných dat. Úlohu Hydraulické ztráty možno nahradit domácím experimentem. Více informací na cvičení. Pokyny k vypracování protokolů na stránkách uvedených v rozcestníku.)

Testy budou obsahovat teoretické otázky a příklady. Při nesplnění minimální hranice v testu je možnost opravy (standardně ve 13. týdnu, je možné se domluvit i na dřívější termín). Hodnocení cvičení má různý význam v závislosti na přednášejícím.

doc. Štigler: bude mít k dispozici body ze cvičení. V případě, že výsledek zkoušky je blízko hranice mezi známkami, může k nim přihlédnout při udělování výsledné známky (kromě hranice mezi E a F – dosažení 50 bodů je nevyhnutelnou podmínkou úspěšného složení zkoušky).

doc. Rudolf: ze cvičení si lze ke zkoušce přinést až 10 bodů, zbylých 90 lze získat na zkoušce. Podmínkou registrace na předtermín je získání aspoň 8 bodů ze cvičení. Body se udělují jen za to, co je dosaženo nad rámec minima pro zápočet, tedy 50 bodů ze cvičení znamená 0 bodů ke zkoušce, 100 bodů ze cvičení znamená 10 bodů ke zkoušce.


Podklady ke cvičení

Informace k testům

Archiv testů