โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม .pdf

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

คู่มือ การทำเอกสารโครงงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี.pdf

คู่มือการทำเอกสารโครงงานโรงเรียนคุณธรรม

คู่มือ คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน.pdf

คู่มือ คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

โครงงานคุณธรรม ม1 ถึง ม6.pdf

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงงานคุณธรรม ม2.pdf

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

โครงงานคุณธรรม ม3.pdf

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงงานคุณธรรม ม4.pdf

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงงานคุณธรรม ม5.pdf

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงงานคุณธรรม ม6.pdf

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

เอกสารการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว


รางวัลโรงเรียน


รางวัลครู


รางวัลนักเรียน


รางวัลผู้บริหาร


คำสั่งการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม


การดำเนินกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน


รายงานโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน