Activities Gallery

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้บริหารบริหารสัญจร

บุคลากรเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสัญจรถ่ายทอดและรายงานผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 การพัฒนางานประจำและการรายงานผล ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคลากร ระหว่างวันที่ 16-17 และวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด
วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด
(อรุณรัตน์, วรินนิสา, มัลลิกา)
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักหอสมุด ประจำปี 2562 (ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักหอสมุด ประจำปี 2562 (ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)โดยมีพิธีทางศาสนา และกิจกรรมนันทนาการสร้างความสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักสำนักหอสมุด อีกทั้งการยกย่องชมเชยและมอบรางวัลบุคลากร ประจำปี 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด
(อรุณรัตน์, วรินนิสา, ธวัชชัย)
Carousel imageCarousel imageCarousel image

สุนทรียเสวนา ครั้งที่ 1

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง "เจาะลึก...การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) และจับเข่าคุย...ระบบลาออนไลน์" โดยมีนางจิราภรณ์ หาบุญ นายวัชรา ทองยอด นางสาวณัชชา สมปรารถนา และนางสาวรติยา วีระคำ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก เป็นวิทยากร
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด
(อรุณรัตน์, วรินนิสา, ธวัชชัย)

HAPPY BOOK 2019

ตั้งแต่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2562ช่วงนี้ห้องสมุดจัดมุมหนังสืออภินันทนาการนะคะมาเลือกก่อนได้ก่อน #ร่างกายต้องการหนังสือพิกัดห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช. อาคาร HB6 ชั้น 2
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

BOOK SALE 2019

ห้องสมุดขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา คัดเลือกหนังสือทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เพื่อจัดซื้อและให้บริการภายในห้องสมุด
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562
ณ ลานกิจกรรมใต้ตึก HB7 คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
งานนี้หากต้องการซื้อส่วนตัวก็มีส่วนลดให้ 10-15 % กันเลยจ้า
Carousel imageCarousel imageCarousel image

สำนักหอสมุดเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร ตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561

บรรณารักษ์ห้องสมุดเข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร ตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา เป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์กรเป็นไปตามแนวทาง CMU-EdPEx
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด
(อรุณรัตน์)
Carousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีทำบุญตานก๋วยสลาก คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมพิธีทำบุญตานก๋วยสลาก คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีผศ. ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มช.
(อรุณรัตน์, ธวัชชัย)
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Clarivate

บุคลากรห้องสุมดเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Clarivate ภายใต้หัวข้อ Publish & Flourish with ISI/WOS วิทยากรโดย Dr.Nikita Agarwal Solution Consultant, ASEAN ซึ่งมีบรรณารักษ์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับการอบรม
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อรุณรัตน์, มัลลิกา)

MUFL (Mandalay University of Foreign Languages)

ห้องสมุดให้การต้อนรับและนำชมนักศึกษาจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษา MUFL (Mandalay University of Foreign Languages) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช.
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช.อาคาร HB6 ชั้น 2-3
(มัลลิกา)

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในองค์กรจากแนวทางสู่การปฏิบัติจริง

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในองค์กรจากแนวทางสู่การปฏิบัติจริง โดยมี ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร
วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช.
(มัลลิกา บ่าย, วรินนิสา เช้า)

กิจกรรมวันนวัตกรรมบริการ สำนักหอสมุด 2562

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมวันนวัตกรรมบริการ สำนักหอสมุด 2562 (CMUL Service Innovations Day’s 2019)โดยมีนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักหอสมุด ให้การบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของสำนักหอสมุด” และท่านอื่นๆ อีกมากมาย
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5สำนักหอสมุด มช.
(มัลลิกา, วรินนิสา)

สำนักหอสมุดจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณงาน ประจำปี 2562

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณงานประจำปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติและคารวะผู้อาวุโส
วันที่ 6 กันยายน 2562ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช.
(อรุณรัตน์, ธวัชชัย, วรินนิสา)

บรรณารักษ์นำชมห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ทั่วไป

บรรณารักษ์นำชมห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ทั่วไป
วันที่ 2 กันยายน 2562ณ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช. อาคาร HB6 ชั้น 2-3
(อรุณรัตน์ นำชม,ธวัชชัย ถ่ายภาพ)

If You Liked The Movie You Will Love The Book

ห้องสมุดได้จัดนิทรรศการหนังสือที่นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ หรือซีรีย์ต่างๆ มากกว่า 20 เล่มสามารถยืมออกได้ค่ะ
อย่าลืมแวะมาชมนิทรรศการที่ห้องสมุดนะคะ
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช.อาคาร HB6 ชั้น 2
Carousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีทำบุญวาระครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมพิธีทำบุญวาระครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มช. ประจำปี 2562 วาระครบรอบ 110 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ผู้ก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ และระลึกถึงคุณูปการ บุรพชนคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มช.
(อรุณรัตน์, มัลลิกา, วรินนิสา)

การประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานตามโครงสร้างองค์กร สำนักหอสมุด มช.

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานตามโครงสร้างองค์กร และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการและการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางอรพรรณ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางสาวณัชชา สมปรารถนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูล
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช.
(อรุณรัตน์, มัลลิกา, วรินนิสา)

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(CMU e-Document Version 2)
บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document Version 2) โดยมีนางสาวณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์ และนางสาวพัทธ์ธีรา เนตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. เป็นวิทยากร
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด
(อรุณรัตน์, มัลลิกา, วรินนิสา)

กิจกรรมโครงการ พี่พาน้องท่องมช. 62

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพี่พาน้องท่องมช. 62 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สำนักหอสมุด มช.
(อรุณรัตน์, มัลลิกา)

กิจกรรมพุธสุนทรีเสวนา

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมพุธสุนทรีเสวนา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เรื่อง การดำเนินงานตามระเบียบพัสดุใหม่และข้อควรรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีนางสาวขนิษฐา ไชยพันธุ์ และนางสาวรุ้งสินี เขียวงาม งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานสำนัก เป็นวิทยากร
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช.
(มัลลิกา)

มนุษยศาสตร์รวมใจ คืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์


บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมมนุษยศาสตร์รวมใจ คืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ร่วมกันถวายพระพรและปลูกกล้วยไม้บริเวณโดยรอบคณะฯ
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มช.
(อรุณรัตน์, ธวัชชัย, มัลลิกา)
Carousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมแนะนำการสืบค้นและบริการห้องสมุด

บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดได้อบรมแนะนำการสืบค้นและบริการห้องสมุด ให้นักศึกษาปีที่ 1 รายวิชา 004001 วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช.
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด
(อรุณรัตน์, มัลลิกา, วรินนิสา)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถาม Human Quiz 2019

ห้องสมุดจัดกิจกรรมตอบคำถามสนใจร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้ที่ bit.ly/humanQuiz2019
ตั้งแต่ที่ 6 สิงหาคม - ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น
ติดต่อรับของรางวัลณ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์อาคาร HB6 ชั้น 2 ค่ะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานจากงานประจำและการเผยแพร่สู่ชุมชน

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานจากงานประจำและการเผยแพร่สู่ชุมชน โดยมี รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช.
(อรุณรัตน์, มัลลิกา)

Focus Group

Focus Group เรื่อง การใช้และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช.
(อรุณรัตน์, วรินนิสา)

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

บุคลากรสำนักหอสมุดจัดพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(อรุณรัตน์)

พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
(อรุณรัตน์, มัลลิกา, วรินนิสา)

การบรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสในการสนับสนุนการสื่อสาร

ทางวิชาการในยุคเปิดเสรี
บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสในการสนับสนุนการสื่อสารทางวิชาการในยุคเปิดเสรี โดยมี ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช.
(อรุณรัตน์, วรินนิสา)

นักศึกษาจีนเยี่ยมชมห้องสมุด

ห้องสมุดได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจีน จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center : UNISERV CMU) จำนวน 23 คน โดยห้องสมุดได้แนะนำห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และวิธีการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
(อรุณรัตน์ นำชม, อ.เหรียญ ถ่ายภาพ)

กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา หัวข้อ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช.
(มัลลิกา, ธวัชชัย, วรินนิสา)

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาห้องสมุด ประจำปี 2562

บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาห้องสมุด ประจำปี 2562
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ สำนักหอสมุด มช.
(อรุณรัตน์, วรินนิสา)