งานพัฒนาบุคลากร

         (Human Resource Development : HRD)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบประเมิน competency และผลการปฏิบัติงาน

รายงานค่าใช้จ่ายการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานของกลุ่มพรส.โรงพยาบาลกำแพงเพชรขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่าน หลังการประชุม/โครงการเสร็จสิ้นแล้วบันทึกข้อมูลการไปราชการภายใน 1 สัปดาห์ ตาม QR code หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ งานพัฒนาบุคลากร เบอร์ 1414,1401

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมสมรรถนะความเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร ปีงบประมาณ 2566

ข่าวสาร/ภาพกิจกรรม