ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือนปีงบประมาณพ.ศ.2563

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมารณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.2563

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2562


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจตัดหาพัสดุ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณพ.ศ.2563

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2563

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562