• วิกฤตเศรษฐกิจจาก COVID-19 รุนแรงแน่นอน
  • รัฐบาลห้ามการเดินทางเข้าออกประเทศและกดการแพร่กระจายเชื้อเหลือศูนย์มาร่วม 4 เดือนมีทั้งผลดีและผลเสีย
  • มาตรการแก้ไขวิกฤต 5 ประเด็นเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
โดย นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Clipบรรยายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลฟังโดยเฉพาะ https://www.youtube.com/watch?v=9edXl0t8VZUwww.youtube.com/watch?v=9edXl0t8VZU
COVID-19 waveสอง มาแน่ ทำอย่างไร รัฐบาลจะคุม wave สองไม่ให้ระบาดใหญ่ และดูแลเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้ย่ำแย่ไปกว่าปัจจุบันโดย นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ clipบรรยายให้นักบริหารและนักธุรกิจ เป็นตอนที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 30 กค.63 https://youtu.be/Z3y60hfuYvw
Re-open ธุรกิจและการเดินทาง...ประเทศไทยจะไปรอดหรือไม่ ผู้ป่วยศูนย์รายยิ่งเพิ่มโอกาสการระบาด? และทางรอดของประเทศคืออย่างไร:COVID-19 Save Zone:Travel Bubbles:Smart Quarantineโดย นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันศุกร์ที่ 12 มิย.63 www.youtube.com/watch?v=rIdImtmNiSQ&feature=youtu.be
ในช่วง COVID ระบาด เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดย1) ทำให้ประเทศไทยเป็นCOVID-19 Save Zone https://www.youtube.com/watch?v=AFW837xkgUk 2) พัฒนา Smart Quarantine ให้นำหน้าประเทศอื่นๆ https://www.youtube.com/watch?v=3bWcB5zKCio&feature=youtu.be 3) จับคู่ประเทศทำ Travel Bubbles https://www.youtube.com/watch?v=dkGEOR2QMz4 ถ้าเราพัฒนาระบบการคัดกรองและ Smart quarantine ที่สมบูรณ์แล้ว เราสามารถทำธุรกิจได้กับทุกประเทศในโลกนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคCOVID-19

ข้อมูลวิชาการโควิด19 - Novel Coronavirus Information Center