วารสารวิชาการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Department of Health Service Support Journal  คลิกที่นี่

การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน        ส่งต้นฉบับภายในวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม   ส่งต้นฉบับภายในวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคมฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม       ส่งต้นฉบับภายในวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม

ส่งต้นฉบับผ่านระบบ https://thaidj.org/index.php/jdhss คลิกที่นี่

รายละเอียดการรับตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ