กลุ่มมาตรอาคารและสภาพแวดล้อม

งานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล


ระบบบทะเบียนแบบแปลน


งานส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่


ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)


ติดต่อ : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7

303/2 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 043243738-9

โทรสาร. 043247045