งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อเทศบาลตำบลอุโมงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน

ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์

จัดทำโดย นางสาวเชาวนี สุริยะคำ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน