งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำระบบ AI ช่วยในการตอบคำถามเรื่องงานการเจ้าหน้าที่ ชื่อ Bot-HR-TZL การเพิ่มเพื่อนโดยสแกน QR code หรือ เพิ่มเพื่อนโดยการแอดไลน์ @385rnxgv

รวมเรื่องการบริหารงานบุคคลเทศบาล

รวมรายงานการฝึกอบรม

ตัวอย่างข้อสอบและแบบทดสอบ

 1. ตัวอย่างข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น (อ.อุดม สุขทอง)
 2. แบบทดสอบความรู้ ไทยแลนด์ 4.0
 3. แนวข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป เล่ม 3(ประพันธ์ เวารัมย์)
 4. แนวข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป เล่ม 1(ประพันธ์ เวารัมย์)
 5. แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ประพันธ์ เวารัมย์)
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
 7. รวมกฎหมายเตรียมสอบท้องถิ่น (ทีมงาน L.A.Group)
 8. ตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกของท้องถิ่น
 9. ตัวอย่างข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ. 2542 (www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น)
 10. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น)
 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ประพันธ์ เวารัมย์)
 12. ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 (งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา )
 13. แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ.เคน)
 14. สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564
 15. แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ อปท. (อ.เคน)
 16. แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (อ.เคน)
 17. แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (อ.เคน)
 18. แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร (อ.เคน)