ข่าวประชาสัมพันธ์

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
2. แบบเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. แบบ 3 รายงานบำเหน็จความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา

>>>>>>>คลิกตรงนี้เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม...
 • เรียน ออนไลน์ หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเลือกอบรมให้ตรงตามสายงานของตนเอง ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับในปีงบประมาณ 2564 ปุ่มด้านล้างนี้

รวมเรื่องการบริหารงานบุคคลเทศบาล

รวมรายงานการฝึกอบรม

ตัวอย่างข้อสอบและแบบทดสอบ

 1. คู่มือกฎหมายสอบสายบริหารและสอบบรรจุข้าราชการ 1/3

คู่มือกฎหมายสอบสายบริหารและสอบบรรจุข้าราชการ 2/3

คู่มือกฎหมายสอบสายบริหารและสอบบรรจุข้าราชการ 3/3

 1. ตัวอย่างข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น (อ.อุดม สุขทอง)

 2. แบบทดสอบความรู้ ไทยแลนด์ 4.0

 3. แนวข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป เล่ม 3(ประพันธ์ เวารัมย์)

 4. แนวข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป เล่ม 1(ประพันธ์ เวารัมย์)

 5. แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ประพันธ์ เวารัมย์)

 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

 7. รวมกฎหมายเตรียมสอบท้องถิ่น (ทีมงาน L.A.Group)

 8. ตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกของท้องถิ่น

 9. ตัวอย่างข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ. 2542 (www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น)

 10. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น)

 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ประพันธ์ เวารัมย์)

 12. ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 (งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา )

 13. แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ.เคน)

 14. สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564

 15. แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ อปท. (อ.เคน)

 16. แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (อ.เคน)

 17. แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (อ.เคน)

 18. แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร (อ.เคน)