มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42-O48)

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม