การป้องกันการทุจริต (O39-O41)

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

  • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ ว. 5450 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 31786 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด) สิ่งที่ส่งมาด้วย (ดาวน์โหลด)
  • ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
  • คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 280/2560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดขอนแก่น และคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)