การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (O36-O37)

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#แบบตอบรับ #ไฟล์เอกสารบรรยาย

#สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 #สิ่งที่ส่งมาด้วย 2