การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี