การให้บริการ (O14-O17)

ช่องทางหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ที่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน

O17.pdf