ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น (O1-O9)

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

จังหวัดขอนแก่นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำสูงสุด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 4 คน เป็นผู้ช่วยเหลือภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลภารกิจกลุ่มงานตามแผนงาน/โครงการ/ส่วนราชการ และการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ 4 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจด้านสังคม และกลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ ภายใต้การบริหารงานของจังหวัดมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 33 หน่วยงาน ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 6 แห่ง เทศบาลตำบล 77 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 140 แห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอีก 227 หน่วยงาน มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้

structureKK1.pdf

O2 ข้อมูลผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประวัติ

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประวัติ

นายปานทอง สระคูพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประวัติ

นายศรัทธา คชพลายุกต์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประวัติ

นายสุเทพ มณีโชติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประวัติ

O3 อำนาจหน้าที่

  • บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  • บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
  • บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
  • กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการ ซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครูให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาคในการพัฒนาจังหวัด หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
  • เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
  • ควบคุมดูแลการบริหารราการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
  • กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
  • บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network