ผู้ดูแลระบบ: สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

ตัวชี้วัดที่ 1-5 การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ตัวชี้วัดที่ 1 : การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2 : การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 : การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 : การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 6-8 การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 6 : คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 : ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 : การปรับปรุงระบบการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน