Проектът е посветен на малките училища в цяла Европа.

Малките училища обикновено изпитват много трудности, често са в отдалечени райони, но обикновено разполагат с пространства навън, в природата и възможности за обучение, които големите училища не винаги имат.

С този проект бихме искали да преживеем заедно различни дейности на открито, за да постигнем академични и междуучилищни компетенции, да осъществим по-дълбок контакт с природата и да се насладим на активно учене. Излезте навън, за да направите нашите малки училища огромни!

Тъй като ученето на открито е по-добре ... ОБУЧЕНИЕТО НАВЪН е страхотно!


The project is dedicated to the little schools all around Europe.

Little schools normally experience many difficulties, are often in remote areas, but they usually have at their disposal spaces outside, nature and learning possibilities, that normal schools do not always have.

With this project we would like to experience together different outdoor activities to achieve academic and crosscurricular competencies, get in a deeper contact with nature and enjoy active learning. Go outside to make our little schools enormous!

Because learning outdoor is better... OUTDOOR LEARNING is great!

Поглед върху проекта

Ще експериментираме с различни дейности на открито, за да придобием академични и социални и емоционални компетенции.

Ще създадем брошура за дейности на открито. Тази брошура може да се използва от други учители в техните класове.

THE PROJECT AT A GLANCE

 • Experience different outdoor activities to acquire academic and social and emotional competencies.
 • We will create a booklet about outdoors activities. This booklet can be used by other teachers in their classes.

ЦЕЛИ

СТУДЕНТИTE ще развият:

Социални компетенции: изграждане на общности - комуникация - сътрудничество - решаване на проблеми

Академични компетенции: изкуство - математика - майчин език - чужд език - ФБС - история - Фестивали

Чувство за принадлежност към Европейската общност

Любов и уважение към природата

Ще се научим и развием :

Обучение в контекст: опит в реалния свят (магазини, фабрики, музеи ...)

Как да бъдем по-отворени… да посрещнем други ученици, стилове на живот, европейски реалности

GOALS

 • STUDENTS develop:
  1. Social competencies: community building - communication - collaboration - problem solving
  2. Academic competencies: art - math - mother tongue - foreign language - P.E - history - Festivals
  3. Sense of belonging to European Community
  4. Love and respect for nature
 • Try to:
  1. Learning in contexts: experience in the real world (shops, factories museums... ) or something similar
  2. Be more open-minded… welcome other students, life styles, European realities

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Използват:

Активни методи на открито за насърчаване на компетенциите на учениците

Споделяне и партньорски дейности

Открити пространства и природа за обучение

Разработване на:

Чувство за европейска принадлежност и разпространение в училищната общност

Нови учебни стратегии и преподавателски умения

TEACHERS

 • Use:
  1. Active methods outdoor to promote students’ competencies
  2. Sharing and peer to peer activities
  3. Outdoor spaces and nature
 • Develop:
  1. A sense of european belonging and spread it in the school community
  2. New instructional strategies and teaching skills

Колко време ще продължи проектът?

от края на ноември до края на май

Започваме в края на ноември, като идентифицираме партньорите, които да бъдат включени в проекта,

През първите 3 седмици на декември ние ще създадем страниците с два пространства, ще организираме онлайн срещи и ще определим проекта

До 20. януари - партньори, представяне и дизайн на лого

От края на януари проектът ще стартира активно на открито и ще продължи до края на учебната година

Февруари - май - онлайн събития за учениците

ВЪЗРАСТ на учениците:

4-12 години

How long will the project take?

 • from end of november to end of may
 • We starts at the end of November, by identifying partners to include in the project,
 • The first 3 weeks of December we will set up the twinspace pages, organize meetings online and define the project
 • within the 20th of january - partners introducing and logo design
 • From the end on January the project will start actively outdoor and will continue untill the end of the school year
 • February - May - online events for the students

STUDENTS’ AGE

 • 4-12 Age

МЕТОДИ

Активни методи: базирано на игра обучение / решаване на проблеми / метакогнитивна ревизия / съвместна работа

Общ профил

METHODS

 • Active methods: game based learning/ problem solving/ metacognitive revision/ collaborativelearning
 • Common account

littleschoolsoutdoor@gmail.com

LITTLE SCHOOLS OUTDOOR - Google My Maps

Our partners on Google Maps

Нашите партньори в Европа

Iconographic about Outdoor Learning

M.Tomova