ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแพร่

📌ประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาลแพร่  • Link การประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม/ประชุมหลักสูตรต่างๆ

- หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสำเร็จรูป วันที่ 29 มีนาคม 2561

- หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel วันที่ 31 มีนาคม 2561

- หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point วันที่ 7 เมษายน 2561

-หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Form และการสร้าง QR Code วันที่ 4 พฤษภาคม 2561


📌ทุนวิจัย/นวัตกรรม📌ข่าวประชาสัมพันธ์📌ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

หลักสูตรโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยบรมราชชนนีแพร่

หลักสูตรโปรแกรมวิเคราะห์ตัวเลข สร้างกราฟ สร้างแผนภูมิ ด้วย Microsoft Excel

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องประชุมแก้วโกศัย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

หลักสูตรโปรแกรมนำเสนอ ด้วย Microsoft Power Point

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องประชุมแก้วโกศัย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ