การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

ให้ส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน กลุ่ม รวบรวมรายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัด

แล้วสรุปผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้ สวศ. สบท.ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อ สวศ. สบท. จะได้รายงานผลการดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังทราบ

ภายในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ทั้งนี้ แบบฟอร์มรายงานผลขอให้ส่งเป็นไฟล์ต้นฉบับที่ไม่ใช่ไฟล์สแกน

เพื่อความสะดวกในการจัดส่งรูปภาพให้กระทรวงการคลังนำไปเผยแพร่

Download ไฟล์ WORD คลิกภาพด้านบน เมื่อเปิดแท็บใหม่ ตรงมุมขวาบนให้กดเครื่องหมายลูกศรชี้ลง