การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ───

       คู่มือการประเมิน สมรรถนะในการปฏิบัติงาน Competency appraisal

และแนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

 แบบฟอร์ม