การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารการยื่นเพื่อประเมินผลการสอน

  2.สำเนาบันทึกอนุมัติผลการสอน   

   4.  ผลงานวิชาการ 

6. แบบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์