ระบบขอลา และยกเลิกวันลา online

ดาวน์โหลดคู่มือ และ Flowchart ขั้นตอนการแจ้งขอลาและยกเลิกวันลา

สรุปรายการทั้งหมด

ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (การตอบกลับ)
ลาพักผ่อน (การตอบกลับ)
ยกเลิกวันลา (การตอบกลับ)
ประกาศแนวทางการลงเวลาทำงาน 2565.pdf

ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โทร. 053112220 ต่อ 122