ประกาศ/หนังสือเวียน

ระเบียบ-หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1567 ลว. 4 เม.ย. 65

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1377 ลว. 24 มี.ค.65

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ที่ สธ 0208.08/ว 1376 ลว. 24 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 123 ลว. 11 มี.ค. 65

แนวทางการส่งประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ สธ 0208.08/ว 237 ลว. 24 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางการดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1211 ลว. 15 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ ที่ สธ 0208.10/ว.246 ลว. 3 ก.พ. 63

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

สรุปผลงานวิชาการในการประเมินระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษแบบฟอร์มต่าง ๆ

🔹 ข้าราชการ

แบบฟอร์มการประเมินผลงานระดับเชี่ยวชาญ

แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

เอกสารประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป ตาม ว.34/29 ต.ค. 2547


อื่น ๆ

แบบฟอร์มกรณีการพ้นสมาชิกภาพ

แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (แบบ กบข. รง 008/1/2555)

แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย (แบบ กบข. รง 008/2/2562)

แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ. (แบบ ป.ค.14)

แบบแจ้งความประสงค์ให้กบข.ดำเนินการกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน (หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้

แบบฟอร์มกรณีการบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน

แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002/2562)

แบบฟอร์มกรณีการออมเพิ่ม

แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม

แบบฟอร์มกรณีเลือกเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

แบบฟอร์มและใบคำร้องอื่น ๆ

ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021)

แบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก เฉพาะกรณีแก้ไขข้อมูลการรับราชการและการเป็นสมาชิก (แบบ กบข. 005/2/2562)

แบบขอถอนเงินคืนจาก กบข. (แบบ กบข. 018/1/2551)

แบบแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน

แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการขอรับเงินคืน กบข.

ใบแจ้งข้อมูลการติดต่อของสมาชิก กบข.

🔹 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข