การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในงานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กองการพยาบาล จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยงานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยต่อไป

ประชาสัมพันธ์

09-10-2561 กำหนดเวลาเข้าทำแบบสอบถามและส่งข้อมูลถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561

คำชี้แจง

แบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 แบบสอบถาม ได้แแก่

1. แบบสอบถาม การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในงานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม2. แบบสอบถาม ด้านการอบรมพยาบาลในหน่วยงานผ่านการอบรมด้านพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอให้ท่านตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ให้ครบถ้วนนะคะรายละเอียดดังนี้ ๑. แบบสอบถามชุดนี้สำหรับหน่วยบริการพยาบาลอาชีว อนามัยในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒. แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป มีจำนวน 1๖ ข้อส่วนที่ ๒ การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในงานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม เป็นคำถามให้เลือกตอบ ๒ ตัวเลือก จัดแบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบ เกี่ยวกับ ๑) ปัจจัยนำเข้า มีจำนวน ๑๖ ข้อ ๒) กระบวนการดำเนินงาน มีจำนวน ๒๔ ข้อ ๓) ผลลัพธ์การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย มีจำนวน ๓ ข้อ ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นของการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ จัดบริการงานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๑๓ ข้อ ๓. ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสถานภาพการทำงานของท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้