เทคนิคการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมพระพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร

5 กันยายน 2562 โรงพยาบาลพิจิตรได้จัดการประชุมเทคนิคการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานฯ ขึ้น โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรเป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานความเป็นมาโดย นายสุทิน ศรีภิรมย์ หัวหน้างานซ่อมบำรุงโรงพยาบาลพิจิตร ผู้เข้าอบรม จำนวน 90 คน

การประชุมเทคนิคการประหยัดพลังงานฯเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล (GREEN AND CLEAN HOSPITAL ) ซึ่งพลังงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ รพ.พิจิตรได้เชิญ ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาถ่ายทอดความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อความสำเร็จด้านการจัดการตามมาตรฐาน ISO50001 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร