ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 2/2562

5 กันยายน 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย พญ.เพ็ญศรี มโนวชรสรรค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นพ.โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบประกันสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 3 และศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลน่าน