งานผู้ป่วยนอก

ยินดีต้อนรับสู่ งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร

ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยนอก จำแนกผู้ป่วยตามความเร่งด่วน และตามสาขาโรค ให้ได้รับบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และผุ้รับบริการพึงพอใจ

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก นายแพทย์ศรีวิทย์ นราธรสวัสดิกุล

หัวหน้าหน่วยงาน นางวิภาพร เลาวกุล

ขอบเขตการให้บริการ

1. ให้บริการผู้ป่วยทุกโรคทุกวัยในเวลาราชการ 08.30- 12.00น. ยกเว้นอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่สาขาโรค

ให้บริการครอบคลุม7 แผนก

แผนกอายุรกรรม

ให้บริการตรวจโรครักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม ที่ต้องรักษาด้วยยาในผู้รับบริการทั้งชายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่มีภาวะฉุกเฉิน

แผนกกุมารเวขกรรม

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ที่มีอายุไม่เกิน15 ปี ด้านโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางในเด็กที่ไม่มีภาวะฉุกเฉิน

แผนกสูติ- นรีเวชกรรม

ให้บริการตรวจ รักษาพยาบาล ทางด้านสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจภายในของสตรี, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ,วางแผนครอบครัว,ผู้ที่มีบุตรยาก พร้อมทั้งให้บริการแนะนำปรึกษา ตรวจร่างกายก่อนมีบุตร

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทั่วไป ทางเดินปัสสาวะ โรคระบบหลอดเลือดและให้บริการฉีดยา-ทำแผล ในเวลาราชการ

แผนกศัลยกรรมกระดูก

ให้บริการผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรมกระดูก เอ็น และข้อ รวมทั้งการเข้าเฝือกตัดเฝือกแก่ผู้มารับบริการที่ไม่มีภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ในเวลาราชการและตรวจมวลกระดูก และให้บริการฉีดยา-ทำแผล ในเวลาราชการ

แผนกตา

ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา โรคทางจักษุทุกชนิดและผู้ป่วยอุบัติเหตุทางจักษุ

แผนกหู คอ จมูก

ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทาง หู คอ จมูกทุกชนิด บริการตรวจการได้ยินแก่ผู้ป่วยทุกวัย

ติดต่องานผู้ป่วยนอก : โทร 056-611355 , 056-611230

แผนกอายุรกรรม ต่อ 1102

แผนกศัลยกรรมทั่วไป ต่อ 2109

แผนกศัลยกรรมกระดูก ต่อ 2111

แผนกสูติ-นรีเวช ต่อ 1106

แผนกหู คอ จมูก ต่อ 1202

แผนกตา ต่อ 1201