แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรแผนกอายุรกรรม

นพ.โสภณ โฆษิตวานิชย์

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

นพ. ศรีวิทย์ นราธรสวัสดิกุล

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.จิราพร จิรายุเจริญศักดิ์

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

นพ.กมเลศวร์ จุลบุตร

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

นพ.ชวโรจน์ เกียรติกำพล

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

นพ.ธีรวัฒน์ รักจิตร

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.อรพันธ์ จิตประภาวัลย์

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.นริศรา เชิดชู

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.นารีรัตน์ พุ่มสลุด

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.พิมพ์อร สารีผล

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)