แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรสูติกรรม

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

ศุกร์ 8.30-14.00 น.

พญ.อัจฉราจีรี ฤทธิ์หิรัญ

พฤหัส 8.30-14.00 น.

นพ. เสวี ยอดจันทร์

จันทร์ 8.30-14.00 น.

พญ.นัตยา บัวุทุม

พุธ 8.30-14.00 น.

พญ.ตฤณญา ไชยวงศา

อังคาร 8.30-14.00 น.