แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรแผนกศัลยกรรมหลอดเลือด

นพ. ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล

วันจันทร์ 8.30-14.00น.