แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรฝากครรภ์

นพ. เสวี ยอดจันทร์

พฤหัส 8.30-14.00 น.

พญ.นัตยา บัวุทุม

อังคาร 8.30-14.00 น.

พญ.อัจฉราจีรี ฤทธิ์หิรัญ

พุธ 8.30-14.00 น.

พญ.ตฤณญา ไชยวงศา

จันทร์ 8.30-14.00 น.

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

ศุกร์ 8.30-14.00 น. FM คลินิกพิศษศึกษาการคุมกำเนิดโรคเรื้อรังและวัยทอง(หญิง)