ทันตแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร

ทพญ.สมร บุญเกษม

ทพญ.กนกกาญจน์ คุ้มเสร็จ

(หมอเฟิสท์)

ทพญ.สุนันท์ ดารารักษ์

(หมอหน่อย)

ทพญ.พรรณิภา ศรีวนิชย์

(หมอภา)

ทพ.ชลวิทย์ วงศ์ไพโรจน์พานิช

ทพญ.ชมพูนุท ชำนาญช่าง

(หมอนุช)

ทพญ.วิภาดา อัศวรัตน์

(หมอเดียร์)

ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม

(หมอก้อย)

ทพ.ศุภวัฒน์ วงศ์ไพโรจน์พานิช (หมอเป้)

ทพ.สุรวุฒิ อัตชู

(หมอวุฒิ)

ทพญ.พรพนิต ศิวเวทพิกุล

(หมอกริ๊ง)

ทพญ.ธัญรดา คงสวัสดิ์

(หมอพิม)


พญ.อนุสรา แจ้งไพร

(หมอหญิง)

ทพญ.สิริวรรณ ทองคด

(หมอวรรณ)

ทพญ.จริยา ต่อชีพ

(หมอหญิง)