แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรแผนกกุมารเวชกรรม

นพ.พีรพงศ์ โรจน์ธนพิบูล

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.สุนทรีย์ ไกรวีระเดชาชัย

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.ศริญญา ตั้งสิทธิโชค

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.กนกวรรณ อ่อนอิ่ม

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.กุลรดา อินทวงศ์

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.สายทิพย์ โตวชิราภรณ์

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)

พญ.ธริดา คงเจริญสมบัติ

จันทร์-ศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน)