แหล่งเรียนรู้โรงเรียนห้องสอนศึกษา

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

ลักษณะของโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนคือชุมชนปางล้อ และชุมชนขัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรประมาณ ๕๕,๕๓๑คน เป็นชาย ๒๙,๐๘๗ คน หญิง ๒๖,๔๔๔ คน ประชากรร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ประชากรต่อคน ต่อปี ๔๔,๕๑๑ บาท ชุมชนมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดี แต่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย สภาพชุมชนมีการแพร่ของยาเสพติดน้อยมาก สภาพชุมชนรอบบริเวณ มีลักษณะชุมชนเมือง มีสถานที่ราชการ ร้านค้า สำนักงาน เอกชน วัด และบ้านพักที่อาศัยของประชาชนอาชีพที่สำคัญ คือ รับจ้างทั่วไป เกษตรกร ค้าขาย ข้าราชการ ทางโรงเรียนได้จัดการการสอนให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนจึงใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ส่วนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาไทยใหญ่ ศิลปะการแสดง ฟ้อนรูปสัตว์ รำหม่องส่วยยี รำไต การทำขนมและอาหารไทยใหญ่ การแกะลายสังกะสี