ต้นแบบโรงเรียนสุจริต Ubright School Project

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต” เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต

5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

ภายใต้ปฏิญญาตนร่วมกัน 3 ประการ ดังนี้:

  1. เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น รูปธรรมและมีความยั่งยืน และ
  3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน