เครือข่ายบริการสุขภาพช่องปาก อำเภอฮอด

เอกสารสำหรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว


คำสั่งโรงพยาบาลฮอด เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทางการแพทย์ด้านทันตกรรมให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในการควบคุมการติดเชื้อ ในคลินิกทันตกรรม.pdf

แนวทางปฏิบัติ CPG

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในการควบคุมการติดเชื้อ ในคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม 2565.pdf

แนวทางปฏิบัติ CPG

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม ในคลินิกทันตกรรม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ แนวทางปฏิบัติการให้บริการทันตกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม.pdf
6.3 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนการรักษา.pdf
แนวทางปฏิบัติในการให้การรักษาทางทันตกรรม ver2
คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ_COVID_final_29-6.pdf
การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม.pdf
แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมฉบับที่2.pdf
ประกาศกรมการแพทย์ทันตกรรมล่าสุด14พค1_3.pdf
25630518154838PM_ประกาศ Dental COVID19.pdf
แนวทางปฏิบัติในการให้การรักษาทางทันตกรรม (2).pdf
2020_04_21 Thai Dental Guidelines 2020.pdf
แบบคัดกรองโควิด19.pdf
แบบคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการ05 05 2563.pdf

คำนวนอัตราส่วนผสมน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน 0.12%

กดเปิด spreadsheet ที่มุมขวาบน

คำนวณสูตรผสมน้ำยาบ้วนปาก

หมายเลขโทรศัทพ์สำหรับติดต่อประจำแต่ละรพ.สต.


1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควมะกอก

ทพ.วีรวัฒน์ อัครวงศ์พิพัฒน์ โทร 0815303425

นายกฤตยชญ์ ไตรสิก โทร 0987620165

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง

ทพ.วีรวัฒน์ อัครวงศ์พิพัฒน์ โทร 0815303425

นายกฤตยชญ์ ไตรสิก โทร 0987620165

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลกลาง

ทพ.วีรวัฒน์ อัครวงศ์พิพัฒน์ โทร 0815303425

นางสาวฐิติมา นันต๊ะหม่น โทร 0811695408

4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน

ทพญ.สิริธร ลิขิตวรกุล โทร 0815686524

นางสาวพิมพ์พร อุดมธัญญกิจ โทร 0818179021

5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน

ทพ.พิชัย อัศวเธียรเมธา โทร 0882533961

นางสาวพิมพ์พร อุดมธัญญกิจ โทร 0818179021

6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โถ

ทพญ.กัญญารัตน์ จันทร์ตาบูรณ์ โทร 0894631990

นางสาวกัญญารินทร์ เลาย้าง โทร 0861834560

7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย

ทพญ.กัญญารัตน์ จันทร์ตาบูรณ์ โทร 0894631990

นางสาวกัญญารินทร์ เลาย้าง โทร 0861834560

8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลี

ทพญ.กัญญารัตน์ จันทร์ตาบูรณ์ โทร 0894631990

นางสาวศศิธร ก้อนแก้ว โทร 0811887542

9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ

ทพญ.สิริธร ลิขิตวรกุล โทร 0815686524

นางสาวกาญจนา สิงห์โกฏ โทร 0612727830

10.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแอ่นจัดสรร

ทพ.วีรวัฒน์ อัครวงศ์พิพัฒน์ โทร 0815303425

นางสาวฐิติมา นันต๊ะหม่น โทร 0811695408

11.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุย

ทพ.พิชัย อัศวเธียรเมธา โทร 0882533961

นายกฤตยชญ์ ไตรสิก โทร 0987620165

12.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งูด

ทพญ.สิริธร ลิขิตวรกุล โทร 0815686524

นางสาวกาญจนา สิงห์โกฏ โทร 0612727830

นางสาวศศิธร ก้อนแก้ว โทร 0811887542

13.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล่งปง

ทพ.พิชัย อัศวเธียรเมธา โทร 0882533961

นางสาวรัฐดา จันทร์เหมย โทร 0862327681กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลฮอด โทร 053461195 ต่อ 512-3


แผนออกให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อำเภอฮอด ประจำปีงบประมาณ 2565


แผนออกบริการทันตกรรมรพ.สต.ปีงบประมาณ2566.pdf

CMBIS ตัวชี้วัดเด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก


แบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ 2564


แบบฟอร์มรายงานคงคลังวัสดุทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอฮอด ปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรมในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ fee schedule อำเภอฮอด ปีงบประมาณ 2565

แบบประเมินพฤติกรรมการบริการ โดยผู้มารับบริการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มรายงานคงคลังวัสดุทันตกรรมรายรพ.สต. 2564 (การตอบกลับ)

CPG ทางด้านทันตกรรม


แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในการควบคุมการติดเชื้อ ในคลินิกทันตกรรม.pdf

แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในการควบคุมการติดเชื้อ ในคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม 2565.pdf

แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม ในคลินิกทันตกรรม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศทันตกรรม COVID-19.pdf

แนวทางปฏิบัติ

การรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ.pdf

แนวทางปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเฉพาะกิจ COVID-19 สำหรับทันตแพทย์

PSG 2010.pdf

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม

CPG การควบคุมและกำกับเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม.pdf

แนวทางเวชปฏิบัติ

การควบคุมและกำกับเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม

cpg ผู้ป่วยจิตเวช.pdf

แนวทางการรักษาทางทันตกรรม

ผู้ป่วยจิตเวช

cpg ผู้ป่วยเด็กพิเศษ.pdf

แนวทางการรักษาทางทันตกรรม

ผู้ป่วยเด็กพิเศษ

วิชาการทางด้านทันตกรรม


สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562


ผลการดำเนินงานสำนักทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

ผลการดำเนินงาน

สำนักทันตสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บันทึกข้อมูลโครงการฟันเทียมพระราชทาน

HDC


ทางลัดสู่ระบบฐานข้อมูล HDC กดที่ link ด้านล่าง

DOWNLOAD


ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 2565.pdf

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 2565