เครือข่ายบริการสุขภาพช่องปาก อำเภอฮอด

แผนออกให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อำเภอฮอด ประจำปีงบประมาณ 2563


แผนออกรพสตทันตกรรม 2563.pdf

แบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ 2563


แบบฟอร์มรายงานคงคลังวัสดุทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอฮอด ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรมในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ fee schedule อำเภอฮอด ปีงบประมาณ 2563

แบบประเมินพฤติกรรมการบริการ โดยผู้มารับบริการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มรายงานคงคลังวัสดุทันตกรรมรายรพ.สต. 2563 (การตอบกลับ)

CPG ทางด้านทันตกรรม


PSG 2010.pdf

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม

CPG การควบคุมและกำกับเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม.pdf

แนวทางเวชปฏิบัติ

การควบคุมและกำกับเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม

cpg ผู้ป่วยจิตเวช.pdf

แนวทางการรักษาทางทันตกรรม

ผู้ป่วยจิตเวช

cpg ผู้ป่วยเด็กพิเศษ.pdf

แนวทางการรักษาทางทันตกรรม

ผู้ป่วยเด็กพิเศษ

วิชาการทางด้านทันตกรรม


สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562


ผลการดำเนินงานสำนักทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

ผลการดำเนินงาน

สำนักทันตสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บันทึกข้อมูลโครงการฟันเทียมพระราชทาน

HDC


ทางลัดสู่ระบบฐานข้อมูล HDC กดที่ link ด้านล่าง