E - LEARNING

Cơ hội học tập cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi.

Chào mừng bạn đã đến với trang web E-learning của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Giới thiệu:

Từ tháng 10/2019, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đưa vào sử dụng trang điện tử E-learning hỗ trợ hoạt động tự học của sinh viên.

Trang điện tử này được xây dựng và thử nghiệm trên cơ sở nỗ lực của dự án HPET trong đổi mới chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng theo hướng tích hợp và lồng ghép theo chuẩn đầu ra và năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam.

Thông tin hữu ích cho việc xây dựng kế hoạch giảng dạy của giảng viên

Thông tin hữu ích cho việc chủ động tự nghiên cứu, tự học của sinh viên

Bấm vào đây để tham gia lớp học Bấm vào đây để xem thời khóa biểu.