beleidsplan

Algemeen

De vereniging handelt zonder last of ruggespraak van overheden, politieke partijen, religieuze richtingen en andere maatschappelijke organisaties. Het Fonds Nut Voorschoten is een moderne vermogensinstelling wat blijkt uit:

· Een open en transparant beleid.

· Statuten die voldoen aan de richtlijnen van de landelijke organisatie.

· Een jaarverslag inclusief jaarrekening wordt gepubliceerd.

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel initiatieven te ondersteunen op maatschappelijk en cultureel gebied, die daarna een gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan. Een ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van een schenking, voorschot, lening of garantstelling.

Doelgroep

In eerste instantie wordt de doelgroep bediend, die aansluit bij bovenstaande doelstelling en die een entiteit bezit in het Voorschotense.

Communicatie

De vereniging stelt zich ten doel op zorgvuldige wijze in de publiciteit te blijven om zo veel mogelijk potentiële aanvragers voor subsidie te bereiken. Jaarlijks wordt een jaarverslag en jaarrekening gepubliceerd. Subsidieontvangers vermelden waar mogelijk de naam van de vereniging bij hun project. Via een website wordt gecommuniceerd.

Beleid

De financiële ondersteuning richt zich zowel op nieuwe projecten met een structureel karakter als op bestaande activiteiten die een doorstart moeten maken. Daar de gelden indertijd door de Voorschotense bevolking bijeen zijn gebracht, moet de bevolking van Voorschoten van deze projecten kunnen profiteren. Dat betekent dat ze op Voorschoten betrekking moeten hebben, of dat Voorschoten er een centrale rol in speelt.

Leden van het bestuur kunnen voorafgaand aan een aanvraag worden gevraagd om advies.

Organisatie

De werkzaamheden van het Nut Voorschoten worden verricht door het bestuur, dat de vereniging ook in en buiten rechte vertegenwoordigd. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Kosten die bestuursleden maken bij de uitoefening van hun taken worden op basis van ingeleverde bonnen of facturen vergoed. Er is geen personeel in dienst en van externe adviseurs wordt niet tegen betaling gebruik gemaakt dan na een expliciet besluit van het bestuur daartoe. Het beleid is om zo min mogelijk kosten te maken aan externe adviseurs en de kosten van de eigen werkzaamheden eveneens zo veel mogelijk te beperken.

Verantwoording

Verantwoording voor het gevoerde beleid wordt afgelegd aan de ALV. Ten aanzien van de verantwoording en controle van het gevoerde financieel beheer wordt jaarlijks een kascommissie door het bestuur benoemd waarin ten minste één lid zitting heeft die niet of slechts zijdelings in de feitelijke uitvoering van het financieel beheer is betrokken geweest in het desbetreffende boekjaar. Dat kan een bestuurslid van de vereniging zijn.

Voorwaarden voor bijdrage

  1. Voorziet in sociaal maatschappelijke behoefte of impuls culturele leven
  2. Voorschoten en Voorschotenaren staan centraal
  3. Geen eenmansactie
  4. Meerdere financieringsbronnen en een deel uit eigen middelen
  5. Het Nut ondersteunt geen commerciële initiatieven en plannen waarvoor de overheid een subsidiepotje heeft.

Zie voor nadere criteria aanvraag voorwaarden.