Criteria en voorwaarden

1. Criteria waaraan een aanvraag aan het fonds Nut van Voorschoten moet voldoen

a. Voorziet in sociaal maatschappelijke behoefte of impuls culturele leven

Het Nut van Voorschoten is een vereniging die als doel heeft initiatieven te ondersteunen op maatschappelijk en cultureel gebied. Het plan moet een sociaal-maatschappelijke behoefte vervullen, of een impuls geven aan het culturele leven in Voorschoten. Het Nut kan schenkingen, leningen of garantstellingen geven voor plannen met een structureel karakter. Het is niet de bedoeling om incidentele of individueel gerichte activiteiten te financieren.

b. Voorschoten en Voorschotenaren staan centraal

Omdat Voorschotenaren de gelden waarover Het Nut beschikt bijeen hebben gebracht, moet de bevolking van Voorschoten van deze initiatieven kunnen profiteren. Dat betekent dat het initiatief in het belang van Voorschoten en een grote groep Voorschotenaren is en een langdurig effect heeft.

c. Geen eenmansactie

Incidentele activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking; er mag geen sprake zijn van een eenmansactie: het project moet worden gedragen door verschillende partijen.

d. Meerdere financieringsbronnen

Daarnaast stelt het Nut in beginsel de voorwaarde dat ten minste één andere financieringspartner meedoet. In bepaalde gevallen kan deze voorwaarde vervallen; dat is afhankelijk van de aanvraag die wordt ingediend. Bovendien mag het niet afhankelijk worden van de bijdrage van het Nut.

e. Overige voorwaarden

Het Nut ondersteunt geen commerciële initiatieven en plannen waarvoor de overheid een subsidiepotje heeft.

Het Bestuur behoudt zich het recht voor om bij de beoordeling van een aanvraag af te wijken van een of meer van de bovenstaande criteria.


2. Verplichtingen van de partij die een bijdrage ontvangt

Bij het aanvaarden van een bijdrage van het fonds Nut van Voorschoten stemt ontvanger in met onderstaande voorwaarden en verplichtingen:

a. Financiële verantwoording

Als eenmaal een bijdrage is toegekend, is de ontvanger verplicht financieel verantwoording af te leggen over de besteding van het ontvangen bedrag van het NUT. De termijn waarop dat moet gebeuren is binnen 3 maanden na het ontvangen van de bijdrage van het NUT. Bij langer lopende projecten kan om aanvullende of herhaalde verantwoording(en) worden gevraagd en is ontvanger verplicht deze te verstrekken. Bij grote bedragen (€ 20.000,- en daarboven) kunnen wij ook om een accountantsverklaring verzoeken.

b. Geldigheid van een toekenning

Een toekenning is 6 maanden geldig. Indien het Nut binnen de termijn van 6 maanden vanaf de datum van toekenning niets heeft vernomen van de initiatiefnemer, dan vervalt de toekenning. Er kan eventueel een nieuwe aanvraag worden ingediend.

c. Bekendmakingen

Ontvanger zal in clubblad, lokale pers en/of website expliciet melding maken van de bijdrage van het fonds "NUT van Voorschoten". De volgende tekst kan worden gehanteerd:

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiele bijdrage van het fonds NUT van Voorschoten. Het NUT van Voorschoten ondersteunt doelen die het culturele en sociale leven in Voorschoten op een hoger plan tillen. Meer over het NUT van Voorschoten vindt u op www.nutvoorschoten.nl.

Wij stellen het op prijs wanneer u in uw uitingen het logo van het fonds Nut van Voorschoten gebruikt. Wilt u ons logo gebruiken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze secretaris : link.