Download Templete รายละเอียดโครงการอสม.ปลูกผักฯ >> คลิกที่นี่

แผนภูมิ 1 ร้อยละของอสม.ดำเนินการตามนโยบาย ปลูกผักและสมุนไพรหน้าบ้าน ปลอดสารเคมี สุขภาพดี ลดโรค (เกณฑ์ >85%) เรียลไทม์
แผนภูมิ 2 ร้อยละของหลังคาเรือนที่มีการ ปลูกผักและสมุนไพรหน้าบ้าน ปลอดสารเคมี สุขภาพดี ลดโรค (เกณฑ์ >10%) เรียลไทม์
แผนภูมิ 3 จำนวนเครัวเรือนที่ปลูกสมุนไพร 5 ชนิด เรียลไทม์