Vedtægter

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde.

 1. Foreningens navn er "Lokalhistorisk forening og Arkiv for Hejls - Hejlsminde".

 2. Foreningens virkeområde er det gamle Hejls sogn og dertil grænsende områder ved Hejlsminde, Kær Mølle og Vejstrup.

 3. Foreningens formål er:

a. at fremme og styrke den almene interesse for Hejls sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt at drive et arkiv.

b. at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Hejls sogn i fortid og nutid. At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

c. gennem udstillinger, foredrag og lignende at formidle viden om sognets og egnens historie.

 1. Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

 2. Foreningen har til huse i lokaler i Hejls gl. Skole, Hejls Landevej 20A.

 3. Enhver, der er interesseret i foreningens arbejde, kan optages som medlem.

 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober måned. Indkaldelse hertil skal ske i Tyrstrup Herreds Tidende senest 14 dage forud

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller mindst en tredje del af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat med motivering for dens afholdelse.

 2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer, samt 2 revisorer og en suppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen skiftevis således, at 5 medlemmer er på valg det ene år 4 medlemmer det andet år.

Revisorer og suppleant er på valg hvert år.

Bestyrelsen leder foreningen og arkivets daglige arbejde.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Disse repræsenterer foreningen overfor offentligheden, myndigheder og pengeinstitutter. Foreningens regnskabsår går fra den 1/10 - 30/9. Foreningens midler henstår på konto i bank, sparekasse eller på giro.

 1. Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLAs standardinstruks for arkivledere.

 2. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, dog således at SLAs tilgængelighedsregler respekteres

 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 4. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, eller når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 5. Beslutning om foreningens ophævelse og overdragelse af arkivalier og værdier til andre institutioner kan ske ved simpelt stemmeflerhed ved to på hinanden med mindst 2 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger

 6. I tilfælde af generalforsamlingens beslutning om foreningens ophævelse, skal arkivets samlinger overdrages til Stadsarkivet i Kolding Kommune.

 7. Ved opløsning overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens afgørelse.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 8. oktober 2015.

Dirigent: Jørn Kongsted

Formand: Gunnar Midtgaard Krag

Sekretær: Amy Lewring